پلتفرم آموزشی وانیارکلود

به واسطه این قابلیت‌ها می‌توانید خیلی ساده وب سایت آموزشی بسازید.
با استفاده از پلتفرم آموزشی وانیارکلود می‌توانید یک سایت آموزشی بسازید، دوره برگزار کنید و آزمون بگیرید.

شخصی عادی
شخصی عادی
684000تومان / سالیانه
 • تعداد دوره ها : 5
 • تعداد مطالب : 5
 • تعداد آزمون ها : 10
 • فضای ذخیره سازی : 1024 مگابایت
 • تعداد دامنه : 1
 • هزینه کلاس مجازی برای هر نفر ساعت : 0 تومان
 • تعداد روزهای رایگان : 7
 • قالب اختصاصی : ندارد
 • کلاس مجازی : ندارد
 • درگاه پرداخت اختصاصی : دارد
 • پنل اساتید : دارد
ثبت نام
شخصی پرمصرف
شخصی پرمصرف
1956000تومان / سالیانه
 • تعداد دوره ها : 15
 • تعداد مطالب : 15
 • تعداد آزمون ها : 30
 • فضای ذخیره سازی : 3072 مگابایت
 • تعداد دامنه : 1
 • هزینه کلاس مجازی برای هر نفر ساعت : 0 تومان
 • تعداد روزهای رایگان : 7
 • قالب اختصاصی : ندارد
 • کلاس مجازی : ندارد
 • درگاه پرداخت اختصاصی : دارد
 • پنل اساتید : ندارد
ثبت نام
آموزشگاهی کوچک
آموزشگاهی کوچک
2520000تومان / سالیانه
 • تعداد دوره ها : 30
 • تعداد مطالب : 50
 • تعداد آزمون ها : 60
 • فضای ذخیره سازی : 6000 مگابایت
 • تعداد دامنه : 1
 • هزینه کلاس مجازی برای هر نفر ساعت : 0 تومان
 • تعداد روزهای رایگان : 7
 • قالب اختصاصی : دارد
 • کلاس مجازی : دارد
 • درگاه پرداخت اختصاصی : دارد
 • پنل اساتید : دارد
ثبت نام
آموزشگاهی متوسط
آموزشگاهی متوسط
4380000تومان / سالیانه
 • تعداد دوره ها : 50
 • تعداد مطالب : 80
 • تعداد آزمون ها : 100
 • فضای ذخیره سازی : 7000 مگابایت
 • تعداد دامنه : 1
 • هزینه کلاس مجازی برای هر نفر ساعت : 0 تومان
 • تعداد روزهای رایگان : 7
 • قالب اختصاصی : دارد
 • کلاس مجازی : ندارد
 • درگاه پرداخت اختصاصی : دارد
 • پنل اساتید : دارد
ثبت نام
آموزشگاهی بزرگ
آموزشگاهی بزرگ
5988000تومان / سالیانه
 • تعداد دوره ها : 70
 • تعداد مطالب : 100
 • تعداد آزمون ها : 140
 • فضای ذخیره سازی : 8000 مگابایت
 • تعداد دامنه : 1
 • هزینه کلاس مجازی برای هر نفر ساعت : 0 تومان
 • تعداد روزهای رایگان : 7
 • قالب اختصاصی : دارد
 • کلاس مجازی : دارد
 • درگاه پرداخت اختصاصی : دارد
 • پنل اساتید : دارد
ثبت نام
سازمانی
سازمانی
8640000تومان / سالیانه
 • تعداد دوره ها : 500
 • تعداد مطالب : 1000
 • تعداد آزمون ها : 1000
 • فضای ذخیره سازی : 12000 مگابایت
 • تعداد دامنه : 4
 • هزینه کلاس مجازی برای هر نفر ساعت : 0 تومان
 • تعداد روزهای رایگان : 7
 • قالب اختصاصی : دارد
 • کلاس مجازی : دارد
 • درگاه پرداخت اختصاصی : دارد
 • پنل اساتید : دارد
ثبت نام