آزمون گیر وانیارکلود

اگر نیاز به یک سامانه برای برگزاری آزمون‌های تستی و تشریحی در پلتفرم‌های مختلف دارید، ما این امکان را در وانیارکلود فراهم کرده‌ایم.
وارد پنل کاربری خود شوید، پنل خود را با مبلغ دل خواه شارژ کنید و آزمون خود را ایجاد کنید

درصورتی که در زمانی آزمون ضبط تصویر را انتخاب کنید ۳۰ درصد به مبلغ اضافه می شود.

تومان
0 تومان
 • ظرفیت :10
 • به ازای هر نفر : 0 تومان
 • سوال تستی
 • سوال تشریحی
 • آزمون آفلاین
 • رمزنگاری سوالات
 • نرم افزار اندروید
 • نرم افزار ویندوز، لینوکس، مکینتاش
 • ثبت تصاویر در زمان آزمون
 • انتخاب مستندات آزمون
ثبت نام
112000 تومان
67200 تومان
 • ظرفیت :20
 • به ازای هر نفر : 3360 تومان
 • سوال تستی
 • سوال تشریحی
 • آزمون آفلاین
 • رمزنگاری سوالات
 • نرم افزار اندروید
 • نرم افزار ویندوز، لینوکس، مکینتاش
 • ثبت تصاویر در زمان آزمون
 • انتخاب مستندات آزمون
ثبت نام
212000 تومان
127200 تومان
 • ظرفیت :40
 • به ازای هر نفر : 3180 تومان
 • سوال تستی
 • سوال تشریحی
 • آزمون آفلاین
 • رمزنگاری سوالات
 • نرم افزار اندروید
 • نرم افزار ویندوز، لینوکس، مکینتاش
 • ثبت تصاویر در زمان آزمون
 • انتخاب مستندات آزمون
ثبت نام
408000 تومان
244800 تومان
 • ظرفیت :80
 • به ازای هر نفر : 3060 تومان
 • سوال تستی
 • سوال تشریحی
 • آزمون آفلاین
 • رمزنگاری سوالات
 • نرم افزار اندروید
 • نرم افزار ویندوز، لینوکس، مکینتاش
 • ثبت تصاویر در زمان آزمون
 • انتخاب مستندات آزمون
ثبت نام
615000 تومان
369000 تومان
 • ظرفیت :150
 • به ازای هر نفر : 2460 تومان
 • سوال تستی
 • سوال تشریحی
 • آزمون آفلاین
 • رمزنگاری سوالات
 • نرم افزار اندروید
 • نرم افزار ویندوز، لینوکس، مکینتاش
 • ثبت تصاویر در زمان آزمون
 • انتخاب مستندات آزمون
ثبت نام
740000 تومان
444000 تومان
 • ظرفیت :200
 • به ازای هر نفر : 2220 تومان
 • سوال تستی
 • سوال تشریحی
 • آزمون آفلاین
 • رمزنگاری سوالات
 • نرم افزار اندروید
 • نرم افزار ویندوز، لینوکس، مکینتاش
 • ثبت تصاویر در زمان آزمون
 • انتخاب مستندات آزمون
ثبت نام
850000 تومان
510000 تومان
 • ظرفیت :250
 • به ازای هر نفر : 2040 تومان
 • سوال تستی
 • سوال تشریحی
 • آزمون آفلاین
 • رمزنگاری سوالات
 • نرم افزار اندروید
 • نرم افزار ویندوز، لینوکس، مکینتاش
 • ثبت تصاویر در زمان آزمون
 • انتخاب مستندات آزمون
ثبت نام
930000 تومان
558000 تومان
 • ظرفیت :300
 • به ازای هر نفر : 1860 تومان
 • سوال تستی
 • سوال تشریحی
 • آزمون آفلاین
 • رمزنگاری سوالات
 • نرم افزار اندروید
 • نرم افزار ویندوز، لینوکس، مکینتاش
 • ثبت تصاویر در زمان آزمون
 • انتخاب مستندات آزمون
ثبت نام
1050000 تومان
630000 تومان
 • ظرفیت :350
 • به ازای هر نفر : 1800 تومان
 • سوال تستی
 • سوال تشریحی
 • آزمون آفلاین
 • رمزنگاری سوالات
 • نرم افزار اندروید
 • نرم افزار ویندوز، لینوکس، مکینتاش
 • ثبت تصاویر در زمان آزمون
 • انتخاب مستندات آزمون
ثبت نام
1200000 تومان
720000 تومان
 • ظرفیت :400
 • به ازای هر نفر : 1800 تومان
 • سوال تستی
 • سوال تشریحی
 • آزمون آفلاین
 • رمزنگاری سوالات
 • نرم افزار اندروید
 • نرم افزار ویندوز، لینوکس، مکینتاش
 • ثبت تصاویر در زمان آزمون
 • انتخاب مستندات آزمون
ثبت نام
1500000 تومان
900000 تومان
 • ظرفیت :500
 • به ازای هر نفر : 1800 تومان
 • سوال تستی
 • سوال تشریحی
 • آزمون آفلاین
 • رمزنگاری سوالات
 • نرم افزار اندروید
 • نرم افزار ویندوز، لینوکس، مکینتاش
 • ثبت تصاویر در زمان آزمون
 • انتخاب مستندات آزمون
ثبت نام